Põhikiri

Vastu võetud 30.03.2022 nr 3

SIHTASUTUS KALEVIPOJA KODA PÕHIKIRI

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 24 ja § 35 lõike 3 ning sihtasutuste seaduse § 8 alusel.

§ 1.   Sihtasutuse nimi ja asukoht
  (1) Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Kalevipoja Koda.

  (2) Sihtasutuse asukoht on Kalevipoja, Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond.

  (3) Sihtasutus on eraõiguslik juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

§ 2.   Eesmärgid
  Sihtasutuse eesmärkideks on avalike teenuste osutamine, kohaliku omavalitsuse ülesandeks olevate kultuuriteenuste korraldamine Kääpa piirkonnas, kohaliku kogukonna tegevuse toetamine, kultuuri- ja ajaloolise pärandi arendamine ja säilitamine. Eesmärkide paremaks täitmiseks vajaliku tulu saamiseks arendab sihtasutus majandustegevust.

§ 3.   Tegevused eesmärgi saavutamiseks
  (1) Oma eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:
  1) algatab, korraldab või viib läbi paikkonna arengu seisukohalt olulisi uuringuid ja projekte;
  2) loob tingimused ja võimalused oluliste paikkondlike traditsioonide säilitamiseks, omakultuurilise tegevuse arendamiseks ning loominguliseks ja huvialaseks tegevuseks;
  3) arendab turismialaseid tegevusi ja teenuseid;
  4) loob võimalusi vabahariduslikuks tegevuseks, enesetäiendamiseks so. elukestvaks õppeks;
  5) tegeleb tegevusvaldkondi puudutava info kogumise ja huvilistele kättesaadavaks tegemisega;
  6) tegeleb professionaalse kultuuri vahendamisega;
  7) korraldab Kalevipoja muuseumi tööd;
  8) arendab koostööd teiste kultuuri- ning muude asutustega ja organisatsioonidega;
  9) arendab keskkonda säästvaid tegevusi;
  10) arendab tegevuseks vajalikke rahvusvahelisi suhteid;
  11) taotleb raha ja muid varalisi vahendeid Eesti ja teiste riikide organisatsioonidelt, juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt ning rahvusvahelistest fondidest ja programmidest;
  12) tegeleb jae- ja/või hulgikaubandusega ning teiste SA tegevuseks vajalike tegevustega, mis ei ole litsentseeritud ja aitavad kaasa piirkonna igakülgsele arengule;
  13) kasutab ja arendab eesmärkide saavutamiseks talle lepinguga üle antud kinnis- ja vallasvara.

  (2) Sihtasutus koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga sh muuseumi kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt sihtasutuse eesmärkidest.

§ 4.   Sihtasutuse vara ja vahendid
  Sihtasutuse vara ja vahendid moodustuvad:
  1) asutaja poolt üleantud varast;
  2) sihtotstarbelistest eraldistest;
  3) riigi- ja valla eelarve eraldistest;
  4) sihtasutuse majandustegevuse tulemist;
  5) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;
  6) muudest laekumistest.

§ 5.   Sihtasutusele vara üleandmine
  (1) Sihtasutusele üleantava vara võtab üleandmise-vastuvõtmise aktiga vastu sihtasutuse juhatus. Aktis peavad olema andmed vara üleandja ja vastuvõtja kohta, vara koosseis, väärtus ja üleandmise aeg.

  (2) Juhatus hindab üleantavate mitterahaliste vahendite väärtuse ja teeb vajalikud toimingud vara üleminekuks sihtasutuse omandisse.

  (3) Sihtasutusele üleantud rahalised vahendid kantakse üle sihtasutuse pangakontole.

§ 6.   Vara kasutamine
  (1) Sihtasutus võib kasutada oma vara üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Vara kasutamise, käsutamise ja üleandmise korra kehtestab sihtasutuse nõukogu.

  (3) Sihtotstarbelisi eraldisi kasutatakse nende eraldaja või annetaja soovi kohaselt, kui see ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.

§ 7.   Audiitor
  (1) Sihtasutuse audiitori määrab, kutsub tagasi Mustvee Vallavolikogu.

  (2) Audiitor määratakse ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või tähtajaga kuni viie aastani.

  (3) Audiitoriks ei või olla juhatuse või nõukogu liige ega sihtasutuse töötaja, samuti nendega võrdset majanduslikku huvi omavad isikud.

  (4) Audiitoril on õigus nõuda nõukogult ja juhatuselt dokumente, andmeid ja seletusi kontrollimisel tekkinud küsimuste kohta.

§ 8.   Nõukogu
  (1) Nõukogu liikmed nimetab ja kutsub tagasi Mustvee Vallavalitsus.

  (2) Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust, korraldab sihtasutuse juhtimist ning teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle.

  (3) Nõukogul on kuni 5 liiget. Liikmete arvu määrab Mustvee Vallavalitsus oma korralduses.

  (4) Nõukogu volituste kestus on kuni viis aastat.

  (5) Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust ning aseesimehe, kes täidab esimehe ülesandeid tema äraolekul.

  (6) Nõukogu liikmetele võib maksta tasu ainult konkreetsete tööülesannete täitmise eest sihtasutuse projektide ja programmide raames. Tasu maksmise ja selle suuruse üle otsustab Mustvee Vallavalitsus. Juhul, kui sihtasutuse majanduslik olukord seda võimaldab, võib nõukogu liikmetele hüvitada ka kulutused, mis tekivad seoses nende osalemisega nõukogu töös.

  (7) Nõukogu liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega sihtasutusele tekitatud kahju eest solidaarselt.

§ 9.   Nõukogu pädevus
  Nõukogu pädevuses on:
  1) sihtasutuse arengukava, tegevusstrateegia sh tegevuskava ja struktuuri kinnitamine;
  2) juhatuse liikmete nimetamine ja tagasikutsumine;
  3) juhatuse liikmetele tasu suuruse ja väljamaksmise korra määramine;
  4) sihtasutuse osalemise otsustamine teistes juriidilistes isikutes;
  5) raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine;
  6) majandusaasta eelarve kinnitamine;
  7) siseauditi korraldamine;
  8) kinnisvara ja üle 6400-eurose maksumusega vallasvara omandamise, võõrandamise ja koormamise otsustamine;
  9) juhatusele volituste andmine tehinguteks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest;
  10) asutajatele ettepanekute tegemine põhikirja muutmiseks, sihtasutuse lõpetamiseks, ühinemiseks või ümberkujundamiseks.

§ 10.   Juhatus
  (1) Sihtasutust juhib ja esindab ühe- kuni kolmeliikmeline juhatus.

  (2) Juhatuse liikme volituste kestus on 5 aastat. Juhatuse liikmete kinnitamise ning tagasikutsumise otsustab nõukogu.

  (3) Juhatuse liikme lepingut võib nõukogu pikendada ilma juhatuse liikme konkurssi välja kuulutamata ja sellisel juhul kehtib juhatuse liikme volituste aeg järgnevad 5 aastat.

  (4) Juhatuse liikmed esindavad sihtasutust ühiselt. Kui juhatusel on üle kahe liikme, määrab Sihtasutuse nõukogu juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust.

  (5) Juhatuse liikmele makstakse tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse määrab nõukogu. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatuse liikmega sõlmitakse juhatuse liikme leping.

  (6) Juhatuse liikme võib Sihtasutuse nõukogu tagasi kutsuda igal ajal, sõltumata põhjusest. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.

§ 11.   Juhatuse pädevus
  Juhatus:
  1) juhib sihtasutuse tegevust;
  2) tagab nõukogu otsuste täitmise ja vastutab selle eest;
  3) koostab eelarve ja esitab selle nõukogule kinnitamiseks;
  4) tegutseb sihtasutuse nimel, esindab sihtasutust ja annab volikirju sihtasutuse esindamiseks vastavalt nõukogu otsustele;
  5) käsutab oma volituste piires sihtasutuse vara, sõlmib sihtasutuse nimel lepinguid ja avab arveid krediidiasutustes;
  6) korraldab majandusaasta aruandes tegevusaruande koostamist ja esitab koos audiitori järeldusotsusega nõukogule kinnitamiseks;
  7) esitab nõukogule vähemalt kord nelja kuu jooksul ülevaate sihtasutuse majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti teavitab nõukogu koheselt sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest majandustegevusega seotus olulistest asjaoludest.

§ 12.   Finants-majandustegevus ja kontroll
  (1) Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

  (2) Sihtasutuse raamatupidamist ja aruandlust korraldab Mustvee Vallavalitsuse raamatupidamise osakond vastavalt seadustele ja õigusaktidele.

§ 13.   Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine
  (1) Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub Mustvee Vallavolikogu otsuse alusel seaduses sätestatud korras.

  (2) Sihtasutuse likvideerimisel lähevad allesjäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist üle kohalikule omavalitsusüksusele.

§ 14.   Põhikirja muutmine
  Sihtasutuse põhikirja muudab Mustvee Vallavolikogu võttes arvesse muutunud asjaolusid ja järgides sihtasutuse eesmärke.

§ 15.   Rakendussätted
  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu esimees