Põhikiri

Kinnitatud Saare Vallavolikogu 25.11.2003 otsusega nr 50
Muudetud Saare Vallavolikogu 25.02.2015 otsusega nr 7, 27.09.2017 otsusega nr 32

SIHTASUTUS KALEVIPOJA KODA PÕHIKIRI

1. Üldsätted
1.1.Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Kalevipoja Koda. (Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
1.2. Sihtasutuse asukohaks on Kääpa küla, Saare vald, Jõgevamaa, Eesti Vabariik.
(muudet. Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
1.3. Kehtetu (Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
1.4. Sihtasutus on Saare Vallavolikogu poolt määramata tähtajaks moodustatud eraõiguslik
juriidiline isik, kes juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadusandlusest ja teistest õigusaktidest
ning käesolevast põhikirjast.

2. Eesmärgid ja tegevus
2.1. Sihtasutuse eesmärkideks on avalike teenuste osutamine, kohaliku omavalitsuse ülesandeks
olevate kultuuriteenuste korraldamine Kääpa piirkonnas, kohaliku kogukonna tegevuse toetamine,
kultuuri- ja ajaloolise pärandi arendamine ja säilitamine, kogukonna huvide esindamine kohalikus
omavalitsuses. Eesmärkide paremaks täitmiseks vajaliku tulu saamiseks arendab SA
majandustegevust.(Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
2.2. Eesmärkide saavutamiseks sihtasutus :
1) algatab, korraldab ja viib läbi paikkonna arengu seisukohalt olulisi uuringuid ja projekte;
2) loob tingimused ja võimalused oluliste paikkondlike traditsioonide säilitamiseks, omakultuurilise
tegevuse arendamiseks ning loominguliseks ja huvialaseks tegevuseks;
3) koordineerib piirkonna mittetulundusühenduste tegevust ja ühistegevust;(Saare VVk 27.09.2017
otsus nr 32).
4) arendab turismialaseid tegevusi ja teenuseid;(Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
5) loob võimalusi vabahariduslikuks tegevuseks, enesetäiendamiseks so. elukestvaks õppeks;
6) tegeleb tegevusvaldkondi puudutava info kogumise ja huvilistele kättesaadavaks tegemisega;
7) tegeleb professionaalse kultuuri vahendamisega;
8) vastavalt Saare Vallavalitsuse ja sihtasutuse vahelisele lepingule korraldab Saare raamatukogu
kaudu raamatukoguteenuse pakkumist piirkonnas, lähtudes Saare raamatukogu põhimäärusest ja
kehtivatest õigusaktidest, korraldab avaliku infopunkti tööd; (Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
9) vastavalt Saare vallavalitsuse ja sihtasutuse vahelisele lepingule korraldab muuseumi tööd,
lähtudes Kalevipoja muuseumi põhimäärusest ja kehtivatest õigusaktidest;
10)arendab koostööd teiste kultuuri- ning muude asutustega ja organisatsioonidega;
11) arendab keskkonda säästvaid tegevusi;
12)arendab tegevuseks vajalikke rahvusvahelisi suhteid;
13) tegeleb jae- ja hulgikaubandusega ja teiste SA tegevuseks vajalike tegevustega, mis ei ole
litsentseeritud ja aitavad kaasa piirkonna igakülgsele arengule;
14) kasutab ja arendab eesmärkide saavutamiseks talle lepinguga üleantud kinnis- ja vallasvara.
15) osutab koostöös kohalike elanikega kogukonnateenuseid.(Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
16) korraldab piirkonna noorsootööd (Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
17) osutab transporditeenust (Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
18) korraldab ühiskondlikult kasuliku töö korraldamist (Saare VVk 27.09.2017 otsus nr 32).
19) osutab sotsiaalabi ja sotsiaalhooldusteenust (SaareVVk 27.09.2017 otsus nr 32).

3. Sihtasutuse vara
3.1. Sihtasutuse vara ja vahendid moodustuvad:
1) asutaja poolt sihtasutusele üleantud varast;
2) sihtotstarbelistest eraldistest;
3) kohaliku eelarve eraldistest;
4) sihtasutuse majandustegevuse tulemist;
5) juriidiliste ja füüsiliste isikute annetustest;
6) kingitustest, pärandustest;
7) sihtasutuse muudest tuludest.
3.2. Sihtasutus võib vara ja tulusid kasutatakse ainult sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide
saavutamiseks. Vara kasutajaks ja käsutajaks on juhatus nõukogu poolt kehtestatud korras ja
ulatuses.
3.3. Sihtasutusele üle antava vara võtab vastu ja korraldab selle üle arvepidamise sihtasutuse juhatus
nõukogu poolt kehtestatud korras.
3.4. Sihtasutusele asutamisel üleantud rahalisi vahendeid võib kasutada sihtasutuse nimel peale
sihtasutuse registreerimist.
3.5. Sihtasutusele üleantud rahalised vahendid kantakse üle sihtasutuse pangakontole. Raha ja muu
vara üleandmine toimub seadusega ettenähtud korras.
3.6. Sihtasutusele vara üleandmine vormistatakse kahepoolse aktiga kui vähemalt üks osapool seda
taotleb.

4. Nõukogu
4.1. Nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja teostab
järelvalvet selle tegevuse üle.
4.2. nõukogus on 5 liiget, kes määratakse kogukonna üldkoosoleku ettepanekul SA asutaja poolt.
SA juhatus korraldab kogukonna üldkoosoleku läbiviimise ja esitab nõukogu liikmete kandidaadid
vallavalitsusele kinnitamiseks (SaareVVk 27.09.2017 otsus nr 32).
4.3. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.
4.4. Nõukogu liikme volituste tähtaeg on 5 aastat.
4.5. Nõukogu liikmetele võib maksta tasu ainult konkreetsete tööülesannete täitmise eest sihtasutuse
projektide ja programmide raames. Tasu maksmise ja selle suuruse üle otsustab nõukogu. Juhul kui
sihtasutuse majanduslik olukord seda võimaldab, võib sihtasutuse juhatuse poolt kehtestatud korras
nõukogu liikmetele hüvitada ka kulutused, mis tekivad seoses nende osalemisega nõukogu
koosolekutel.
4.6. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kvartalis.
Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige, teatades sellest nõukogu
liikmetele vähemalt 7 kalendripäeva ette. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees või teda
asendav nõukogu liige.
4.7. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
4.8. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud
nõukogu liikmed ja protokollija. Protokolli kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mida ta kinnitab
oma allkirjaga. ( Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
4.9. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
4.10. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud
nõukogu liikmetest. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt
hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
4.11. Kirjaliku hääletamise teel ei võeta vastu otsuseid järgmistes küsimustes:
1) põhikirja muutmine;
2) juhatuse määramine ja tagasikutsumine;
3) eelarve, aruande, bilansi ja nende muudatuste kinnitamine;
4) kinnisvara ja üle 6400 euro maksumusega vallasvara omandamine, võõrandamine ja
koormamine; ( Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
5) osalemine teistes juriidilistes isikutes.
4.12. Nõukogu otsused võetakse vastu koosolekust osavõtjate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse
jagunemise korral on otsustavaks Nõukogu esimehe hääl. Põhikirja muutmine ja Sihtasutuse
lõpetamine otsustatakse 2/3 koosseisulise häälteenamusega, eelarve kinnitatakse 2/3 koosolekust
osavõtjate häälteenamusega.
4.13. Igal nõukogu liikmel on üks hääl. Nõukogu liikmel ei ole õigust hääletamisest keelduda ega
erapooletuks jääda.
4.14. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja sihtasutuse vahelise tehingu
tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja sihtasutuse vahelise lepingu tegemiseks
nõusoleku andmist, kui nõukogu liikme sellest tehingust tulenevad huvid on vastuolus sihtasutuse
huvidega.
4.15. Saare Vallavalitsusel on õigus nõukogu liige enne tähtaja möödumist tagasi kutsuda.
4.16. Sihtasutuse nõukogu pädevuses on:
1) aastaaruande, tegevusaruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine;
2) asutajatele ettepanekute tegemine põhikirja muutmiseks, sihtasutuse lõpetamiseks, ühinemiseks
või ümberkujundamiseks; ( Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
3) juhatusele sihtasutuse igapäevase majandustegevuse raamest väljuva tehingu tegemiseks
nõusoleku andmine;
4) tegevuse strateegia ja tegevuse eelisarengusuunitluste määramine, projektide ja programmide
täitmise jälgimine;
5) juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;
6) juhatuse liikmetele tasu suuruse ja väljamaksmise korra määramine;
7) audiitori nimetamine ja tasustamise määramine;
8) siseauditi korraldamine;
9) sihtasutuse osalemise otsustamine teistes juriidilistes isikutes;
10) eelarve moodustamise korra kinnitamine, majandusaasta eelarve kinnitamine ja muutmine;
11) kinnisvara ja registrisse kanrud vallasasjade omandamine; (Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
12) nõukogu liikmete töö tasustamine ja nende poolt oma ülesannete täitmiseks tehtud vajalike
kulutuste hüvitamise korra kehtestamine;
13) sihtasutuse juhatuse ja nõukogu töökorralduse kinnitamine.

5. Juhatus
5.1. Sihtasutust juhib ja esindab kuni kolmeliikmeline juhatus.
5.2. Juhatuse liikme volituste kestus on 5 aastat. Juhatuse liikmete määramise ning tagasikutsumise
otsustab ja määrab nõukogu. Juhatuse liikmeks ei või olla nõukogu liige.
5.3. Juhatuse liikmed esindavad Sihtasutust ühiselt.
5.4. Juhatuse liikmele makstakse tema ülesannetele ja sihtasutuse majanduslikule olukorrale
vastavat tasu. Tasu suuruse ja maksmise korra määrab nõukogu. Juhatuse liikmel on õigus nõuda
ülesannete täitmiseks tehtud vajalike kulutuste hüvitamist. Juhatuse liikmega sõlmitakse
teenistusleping.
5.5. Juhatuse liikme võib Sihtasutuse nõukogu tagasi kutsuda igal ajal, sõltumata põhjusest.
Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
Nimetatud lepingu sõlmib ja lõpetab juhatuse liikmega nõukogu esimees.
5.6. Sihtasutuse juhatuse ülesandeks on:
1) sihtasutuse tegevuse juhtimine;
2) sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, volituste piires sihtasutuse vara käsutamine, lepingute
sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise korraldamine, arvete avamine krediidiasutustes;
3) sihtasutuse juhatuse ja nõukogu otsuste elluviimiseks vajalike töökohtade struktuuri ja
ametijuhiste väljatöötamine ja kehtestamine, vajalike töötajate tööle võtmine ja vabastamine ning
nende töö tasustamise tingimuste kehtestamine;
4) sihtasutuse raamatupidamise korraldamine, aasta- ja tegevusaruande koostamine ja esitamine
koos audiitori järeldusotsusega nõukogule kinnitamiseks hiljemalt neljandal kuul majandusaasta
lõppemisest;
5) eelarve koostamine ja selle esitamine nõukogule kinnitamiseks vähemalt üks kuu enne
majandusaasta algust;
6) juhatus peab esitama vähemalt 1kord nelja kuu jooksul nõukogu liikmetele ülevaate sihtasutuse
majandustegevusest ja majanduslikust seisundist, samuti on juhatus kohustatud teatama
viivitamatult Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja muudest Sihtasutuse
majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest nõukogule;
7)täidab muid seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid ülesandeid.

6. Finants-majandustegevus ja kontroll
6.1. Sihtasutuse majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
6.2. Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus.
6.3. Sihtasutuse audiitori nimetab ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks üheks aastaks ja
tasustamise korra määrab nõukogu.
6.4. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande
seaduses sätestatud korras.
6.5. Juhatus esitab aruanded nõukogule kinnitamiseks hiljemalt nelja kuu jooksul pärast
majandusaasta lõppemist. Enne aruannete nõukogule kinnitamiseks esitamist edastab juhatus
aruanded audiitorile kontrollimiseks. (Saare VVk 25.02.2015 otsus 7)
6.6. Nõukogu esitab kinnitatud majandusaasta aruande registrile nelja kuu jooksul majandusaasta
lõpust.
7. Sihtasutuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine
7.1. Sihtasutuse ühinemine, jagunemine ja lõpetamine toimub Saare Vallavolikogu otsuse alusel
seaduses sätestatud korras.
7.2. Seadusega ettenähtud juhtudel võib rakendada Sihtasutuse sundlõpetamist.
7.3. Sihtasutuse likvideerimisel lähevad allesjäänud varad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist
üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule
juriidilisele isikule või kohalikule omavalitsusüksusele.
7.4. Sihtasutuse likvideerijad määrab nõukogu.
7.5. Nõukogu otsusega võib sihtasutus, lähtudes muutunud asjaoludest ja arvesse võttes sihtasutuse
eesmärke, ühineda teise sihtasutusega või jaguneda vastavalt seaduses sätestatud korrale.
Sihtasutuse ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud kõik
nõukogu liikmed.